Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Burgerlijke akten (Neerlegging van buitenlandse akten in België) - Alicante

Burgerlijke akten (Neerlegging van buitenlandse akten in België) - Alicante

 

1.HOE KAN IK EEN AKTE VAN BURGERLIJKE STAND BEKOMEN?

A) Hoe kan ik een Belgische akte van burgerlijke stand bekomen?

Als de akte van burgerlijke stand waarvan u een afschrift of uittreksel wenst te bekomen in België werd opgemaakt, dient u zich rechtstreeks te richten tot de gemeentelijke administratie die de akte heeft opgemaakt. Het consulaat kan deze niet voor u bekomen.

B) Hoe kan ik een vreemde akte van burgerlijke stand bekomen?

U dient een aanvraag in te dienen bij de bevoegde lokale instantie (daaronder wordt verstaan het bureau van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt en niet de Belgische Vertegenwoordiging).

U kan eventueel beroep doen op vrienden en familie in het buitenland of op een  plaatselijke notaris of advocaat.  In principe kunnen zij eveneens zorg dragen voor de legalisatie en de betaling van alle kosten (afgifte van het document en legalisatie).

C) Hoe kan ik een vreemde overlijdensakte bekomen?

Een overlijdensakte kan via onze diensten slechts bekomen worden indien de overledene de Belgische nationaliteit bezat en indien hij niet de nationaliteit bezat van het land waar hij overleden is.

Voldoet u aan de voorwaarden om beroep te doen op onze tussenkomst voor het bekomen van de overlijdensakte, dan moet u volgende gegevens in uw aanvraag vermelden:

  • naam + voornaam (voornamen) en geboortedatum van de overledene,
  • uw naam, voornaam (voornamen) en de hoedanigheid in dewelke u optreedt
  • datum van overlijden en de plaats waar de akte werd opgemaakt.

U moet er rekening mee houden dat de afgifte van een akte kosten met zich mee kan meebrengen. U zult desgevallend, worden uitgenodigd om een voorschot te storten.

De overlijdensakte wordt nooit rechtstreeks aan de verzoeker overgemaakt maar aan de gemeentelijke administratie van de laatste woonplaats van de overledene in België en dit ten einde de akte te laten overschrijven. Indien de overledene nooit in een Belgische gemeente was ingeschreven, zal de akte aan de Stad Brussel worden overgemaakt ter overschrijving.

Er kan overigens geen enkele garantie geboden worden van het resultaat van onze tussenkomsten. De duur van de procedure kan evenmin bepaald worden.

2. OVERSCHRIJVEN VAN EEN AKTE NAAR DE BELGISCHE REGISTERS

Vreemde akten van burgerlijke stand betreffende Belgen kunnen overgeschreven worden in België. De overschrijving van deze akten in België wordt overigens ten sterkste aanbevolen. Eenmaal de akte overschreven, is het vrij eenvoudig om afschriften of uittreksels ervan te bekomen bij de bevoegde Belgische instantie.

Indien u niet in België woonachtig bent, kan u de akte doen overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats, of deze van uw ouders, of van uw geboorteplaats in België, of, bij gebreke hieraan, van de stad Brussel.

Indien U in het buitenland gehuwd bent is een overschrijving van de akte zeker aanbevolen daar het consulaat geen attest van Burgerlijke Stand kan afgegeven, iets dat vaak gevraagd word door de vreemdelingendienst in Spanje.

Er dient een verschil gemaakt te worden tussen inschrijving van uw huwelijk in het Belgisch Rijksregister (RR) en de Registers van Burgerlijke Stand. Wanneer U bij het Consulaat uw huwelijksakte afgeeft worden de gegevens in uw RR steeds aangepast, het consulaat zorgt echter niet voor de overschrijving van uw Huwelijksakte naar de Belgische registers. Dat dient U steeds zelf te doen.

Hoe gaat U te werk?

  1. U vraagt een letterlijk afschrift aan van uw Huwelijksakte.
  2. U laat deze legaliseren bij de bevoegde instantie.
  3. U laat de akte vertalen door een beëdigde vertaler.
  4. U zendt de akte naar België en vraagt de overschrijving aan.

Aan welke voorwaarden moet de vreemde akte van burgerlijke stand voldoen om in België erkend te worden?

De vreemde akte van burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de bevoegde buitenlandse overheid en in de vorm die in dat land gebruikelijk is. De akte moet afgegeven zijn door de buitenlandse overheid die ze heeft opgemaakt. Een vonnis moet afgeleverd worden door de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

De vreemde akten moeten gelegaliseerd zijn of voorzien zijn van een apostille in het land van herkomst.

Al naargelang de gemeente in België waar de akte zal worden overgeschreven, moet de akte naar het Nederlands, Frans of Duits vertaald worden door een beëdigd vertaler.

In België is de lijst van de beëdigde vertalers te verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

De handtekening van een buitenlands beëdigd vertaler moet eveneens gelegaliseerd worden.

Legalisatie van beëdigde vertalingen

Indien de vertaler niet in België beëdigd is, maar wel in Spanje, dan dient zijn/haar handtekening gelegaliseerd te worden. Er bestaan twee mogelijkheden.

  • De handtekening van de beëdigde vertaler eerst laten legaliseren door het Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Min. van Buitenlandse Zaken). Hiervoor dient u een afspraak te maken via de webstek (Cita Previahttp://citaprevia.maec.es/citaprevia/ en daarna moet het document nog door het consulaat (20 euro) gelegaliseerd worden.
  • Als de handtekening van de beëdigde vertaler neergelegd werd bij een notaris, dan kan deze notaris de handtekening legaliseren. De handtekening van deze laatste krijgt de Apostille door de Decano de Notarioswww.notariado.org.